SKARA-SSAIM.SK

 ﷯ BRATISLAVSKÝ KURZ SKARA Základy regionálnej anestézie Dokumentácia, bezpečnosť a komoplikácie Základy komunikácia s pacientom a operatérom USG scanning na figurantoch

Jediný SKARA workshop na západnom Slovensku určený začiatočníkom a záujemcom o regionálnu anestéziu, vedený formou prednášok a diskusií so skúsenými lektormi zo Slovenska aj zo zahraničia.