SKARA-SSAIM.SK

 ﷯ BRATISLAVSKÝ KURZ SKARA Základy regionálnej anestézie Dokumentácia, bezpečnosť a komoplikácie Základy komunikácia s pacientom a operatérom USG scanning na figurantoch

Jediný SKARA workshop na západnom Slovensku určený začiatočníkom a záujemcom o regionálnu anestéziu, vedený formou prednášok a diskusií so skúsenými lektormi zo Slovenska aj zo zahraničia.

REGISTRÁCIA

 

POZOR ZMENA LOKALITY v SOBOTU 8.2.2020

 

PROGRAM

 

 8.FEBRUÁR 2020, sobota 8.00-8.30 REGISTRÁCIA, ranná káva 8.30-12.30 TEORETICKÝ BLOK I. 
 Úvod do regionálnej anestézie Blok n. femoralis Popliteálny blok Foot block Interskalenický blok Axilárny blok 12.30-14.00 OBED, spoločná diskusia
 14.00-17.00 TEORETICKÝ BLOK II. Lokálne anestetiká – farmakológia, fyziológia Indikácie, kontraindikácie a zlyhávanie regionálnej anestézie Ihly a katétre, ultrazvukový prístroj, nervový stimulátor Manažment regionálnej anestézie Stop before block SKARA, ESRA - členstvo, iné aktivity SKARA 9. FEBRUÁR 2020, nedeľa

8.00-8.30 REKAPITULÁCIA, ranná káva 8.30-11.45 TEORETICKÝ BLOK III. Antikoagulanciá v regionálnej anestézii Komplikácie, ich prevencia a riešenie LAST Základy komunikácie s pacientom a operatérom Zdravotná dokumentácia a regionálna anestézia Neuraxiálne blokády – Up Date 11.45-13.15 OBED, spoločná diskusia 13.15-16.00 PRAKTICKÝ BLOK Nácvik sonografie na figurantoch, Blue Phantom

 

REGISTRÁCIA

 

POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ

 

Vyplnením a odoslaním registračného formulára sa registrujete na podujatie Bratislavský kurz SKARA 2020 (BAKRA2020). Do 24 hodín dostanete na e-mail zálohovú faktúru, po ktorej uhradení sa stáva Vaša registrácia záväznou a platnou. Odoslaním formulára dávate súhlas na spracovanie Vašich údajov za účelom vystavenia účtovného dokladu.

 

Kontakt:  MUDr. Peter Kenderessy, +421917625429, registracia@skara-ssaim.sk

 

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Ďakujeme za registráciu. Formulár odoslaný. Do 24 hodím dostanete e-mail s inštrukciami.

Required

Required